4 chính sách cơ bản đối với lao động nữ

Lao động nữ với những đặc thù riêng của giới tính là đối tượng được pháp luật bảo vệ, hạn chế các tổn thương, bất bình đẳng. Trong hệ thống pháp luật ...

Tăng hiệu quả quản lý rừng bền vững

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề xuất quy định phê duyệt phương án quản lý rừng bền vững của chủ rừng là hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân ...