Bác bắt nhịp bài ca kết đoàn

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định đoàn kết là một trong các truyền thống quý báu của dân tộc ta. Người luôn đề cao việc xây dựng mối đoàn ...