Kịp thời hướng dẫn các cấp Hội sử dụng kinh phí thực hiện Dự án 8 theo quy định mới

TW Hội LHPN Việt Nam vừa tổ chức tập huấn hướng dẫn triển khai Thông tư mới nhất với các quy định quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí sự nghiệp từ nguồn ngân sách nhà nước thực hiện các Chương trình MTQG giai đoạn 2021-2025, trong đó trọng tâm là các nội dung liên quan đến Dự án 8 trong Chương trình MTQG vùng DTTS.

Phát huy vai trò kinh tế tập thể

Kinh tế tập thể đóng vai trò hết sức quan trọng trong việc cơ cấu lại sản xuất, thúc đẩy sản xuất hàng hóa phát triển. Kinh tế tập thể nếu phát triển ...