Bản Bung đoàn kết

Thôn Bản Bung, xã Thanh Tương (Na Hang) nằm trong vùng lõi của rừng đặc dụng Tát Kẻ - Bản Bung. Gần 50 năm trước, một số hộ người Tày đã về đây lập ...