Ban hành Đề án Ủy ban Kiểm tra TƯ Hội LHPN Việt Nam khóa I, nhiệm kỳ 2022 - 2027

Ủy viên TƯ Đảng, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Hà Thị Nga vừa ký Đề án số 05/ĐA-BCH của Ban Chấp hành về Ủy ban Kiểm tra TƯ Hội LHPN Việt Nam khoá I, nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Ủy viên TƯ Đảng, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Hà Thị Nga (thứ 4 từ trái sang) và Chủ nhiệm, các Phó Chủ nhiệm và các ủy viên Ủy ban Kiểm tra TƯ Hội LHPN Việt Nam khóa I, nhiệm kỳ 2022-2027

Ủy viên TƯ Đảng, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Hà Thị Nga vừa ký Đề án số 05/ĐA-BCH của Ban Chấp hành về Ủy ban Kiểm tra TƯ Hội LHPN Việt Nam khoá I, nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Theo đó, Ủy ban Kiểm tra TƯ Hội tham mưu cho Ban Chấp hành, Đoàn Chủ tịch thực hiện nhiệm vụ về công tác kiểm tra, giám sát, giải quyết khiếu nại, tố cáo và thi hành kỷ luật của tổ chức Hội theo quy định của Điều lệ Hội; Thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, giải quyết khiếu nại, tố cáo theo thẩm quyền.

Đề án cũng nêu rõ tiêu chuẩn nhân sự tham gia Ủy  ban Kiểm tra TƯ Hội; với số lượng gồm 13 đồng chí, cơ cấu gồm:  01 Chủ nhiệm, 03 Phó Chủ nhiệm và 09 uỷ viên, trong đó:

Chủ nhiệm là 01 đồng chí Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam.

Có 03 Phó Chủ nhiệm là ủy viên Ban Chấp hành TƯ Hội, trong đó có 01 Phó Chủ nhiệm chuyên trách là Phó trưởng Ban Tổ chức; 01 Phó Chủ nhiệm kiêm nhiệm là Phó trưởng Ban Chính sách - Luật pháp; 01 Phó Chủ nhiệm kiêm nhiệm là Ủy viên Ủy ban Kiểm tra TƯ Đảng.

Có 09 Uỷ viên Ủy ban Kiểm tra, trong đó có 01 ủy viên chuyên trách, 08 ủy viên kiêm nhiệm.

Trong 09 Ủy viên Ủy ban Kiểm tra có 02 đồng chí là Ủy viên Ban Chấp hành TƯ Hội LHPN Việt Nam và 07 đồng chí không là Ủy viên Ban Chấp hành.

Đề án Ủy ban Kiểm tra TƯ Hội khóa I, nhiệm kỳ 2022 - 2027, đã được Hội nghị lần thứ 2 Ban Chấp hành TƯ Hội LHPN Việt Nam khóa XIII thông qua.

https://phunuvietnam.vn/

Tin cùng chuyên mục