1. Kế hoạch Tổ chức thực hiện Phong trào thi đua “Tuyên Quang chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2021-2025
2. Thông báo tuyển sinh Đại học chính quy  
3. Thông tư 03/2022/TT-NHNN hướng dẫn ngân hàng thương mại thực hiện Nghị định số 31/2022/NĐ-CP ngày 20/5/2022 của Chính phủ về hỗ trợ lãi suất từ Ngân sách Nhà nước đối với khoản vay của doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh.
4. Nghị định số 31/2022/NĐ-CP ngày 20/5/2022 của Chính phủ về hỗ trợ lãi suất từ Ngân sách Nhà nước đối với khoản vay của doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh.
5. Quy chế hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân cơ quan Sở Tư pháp nhiệm kỳ 2021-2022
6. Quyết liệt thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh.
7. Về việc hưởng ứng Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”  
8. V/v thực hiện chính sách bảo hiểm y tế theo Quyết định số 861/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 433/QĐ-UBDT của Ủy ban Dân tộc
9. Kế hoạch Triển khai thi hành Luật Bảo vệ môi trường
10. Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy
11. Đề cương Tuyên truyền kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Mặt trận Việt Minh 19/5/1941-19/5/2021
12. Đề cương giới thiệu Luật SĐBS Luật Xử lý vi phạm hành chính
13. Kế hoạch tổ chức Hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi tuyên truyền về Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII
14. Quy định của Bộ Luật hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) về một số tội liên quan đến bạo lực gia đình
15. Quy định của Bộ Luật hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) về một số tội liên quan đến phòng, chống bạo lực gia đình