1. KẾ HOẠCH TỔ CHỨC CUỘC THI TRỰC TUYẾN TÌM HIỂU QUY ĐỊNH VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG  
2. V/v hưởng ứng, tham gia Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu quy định về cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước và cải cách chế độ công vụ
3. Về việc thực hiện Nghị quyết số 165/NQ-CP ngày 20 tháng 12 năm 2022 của Chính phủ về học phí đối với cơ sở giáo dục và đào tạo công lập năm học 2022-2023 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
4. Quy định mức chi tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và cưỡng chế kiểm đếm, cưỡng chế thu hồi đất khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
5. Bãi bỏ một phần và sửa đổi khoản 2 Điều 2 Nghị quyết số 04/2022/NQ-HĐND ngày 14 tháng 3 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định diện tích nhà ở tối thiểu để đăng ký thường trú tại chỗ ở hợp pháp do thuê, mượn, ở nhờ; mức thu, đối tượng thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký cư trú trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
6. Quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang thực hiện Dự án đầu tư xây dựng trang trại chăn nuôi lợn thịt tập trung công nghệ cao tại thôn Nà Lá, xã Xuân Quang, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang
7. Phê duyệt số lượng hợp đồng lao động thực hiện công việc chuyên môn, nghiệp vụ đối với đơn vị sự nghiệp công lập lĩnh vực giáo dục do Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên theo Nghị định số 111/2022/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2022 của Chính phủ trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang năm học 2023 - 2024
8. Về việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện dự án trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
9. Thông qua Đề án đẩy mạnh phân cấp đối với Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã và cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh
10. Về việc không thực hiện chủ trương đầu tư dự án Mở rộng Quảng trường Nguyễn Tất Thành, thành phố Tuyên Quang (giai đoạn 2)
11. Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 và năm 2023 vốn ngân sách địa phương, tỉnh Tuyên Quang
12. Về kế hoạch xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân tỉnh giai đoạn 2023-2026
13. Tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
14. Sổ tay hướng dẫn thành lập, vận hành Tổ truyền thông cộng đồng (dành cho Tuyên truyền viên Tổ truyền thông cộng đồng)
15. Sổ tay hướng dẫn tuyên truyền, vận động, hỗ trợ nạn nhân bị mua bán di cư hồi hương trở về (dành cho cán bộ Hội LHPN Việt Nam các cấp)