1. Tài liệu tuyên truyền Chủ trương, chính sách phát triển nông nghiệp, nông thôn tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2021 - 2025
2. ĐỀ CƯƠNG GIỚI THIỆU LUẬT LỰC LƯỢNG THAM GIA BẢO VỆ AN NINH, TRẬT TỰ Ở CƠ SỞ
3. ĐỀ CƯƠNG GIỚI THIỆU LUẬT TÀI NGUYÊN NƯỚC NĂM 2023
4. Cẩm nang cơ chế, chính sách về giảm nghèo giai đoạn 2021 - 2025
5. Triển khai thi hành Luật Căn cước trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
6. Thể lệ cuộc thi “Viết về dân vận khéo”
7. Quyết định về việc ban hành thể lệ Cuộc thi và Triển lãm ảnh nghệ thuật cấp Quốc gia Tự hào một dải biên cương
8. Cuốn tập hợp các văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, UBND tỉnh Tuyên Quang ban hành năm 2023
9. Luật kinh doanh bất động sản
10. Thông tư số 21/2023/TT-BTTTT ngày 31/12/2023 Quy định về chức năng, tính năng kỹ thuật của Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp bộ, cấp tỉnh
11. Thông tư số 22/2023/TT-BTTTT ngày 31/12/2023 về quy định cấu trúc, bố cục, yêu cầu kỹ thuật cho cổng thông tin điện tử và trang thông tin điện tử của cơ quan nhà nước
12. Thông báo tuyển sinh Đại học chính quy năm 2024 của Học viện Phụ nữ Việt Nam  
13. Thông tin đối ngoại năm 2024
14. Về việc phát động Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ 4, năm 2024
15. V/v sử dụng tài liệu truyền thông Dự án 8