1. Kế hoạch Tổ chức thực hiện Phong trào thi đua “Tuyên Quang chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2021-2025
2. Thông báo tuyển sinh Đại học chính quy  
3. Quyết liệt thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh.
4. Về việc hưởng ứng Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”  
5. V/v thực hiện chính sách bảo hiểm y tế theo Quyết định số 861/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 433/QĐ-UBDT của Ủy ban Dân tộc
6. Kế hoạch Triển khai thi hành Luật Bảo vệ môi trường
7. Đề cương Tuyên truyền kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Mặt trận Việt Minh 19/5/1941-19/5/2021
8. Kế hoạch tổ chức Hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi tuyên truyền về Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII
9. Xác minh và trả lời các vụ việc mà cử tri nêu đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân
10. Thành lập Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu sốvà miền núi tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2021-2030
11. V/v sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”
12. Một số quy định của pháp luật về xử lý hành vi vi phạm trong phòng, chống bệnh truyền nhiễm
13. Kế hoạch Thực hiện Quy chế phối hợp liên ngành về phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
14. Đề cương tuyên truyền Kết quả kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV
15. ĐỀ CƯƠNG GIỚI THIỆU LUẬT HOÀ GIẢI, ĐỐI THOẠI TẠI TOÀ ÁN