1. KẾ HOẠCH TỔ CHỨC CUỘC THI TRỰC TUYẾN TÌM HIỂU QUY ĐỊNH VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG  
2. V/v hưởng ứng, tham gia Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu quy định về cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước và cải cách chế độ công vụ
3. Quyết định Ban hành quy định về “hợp tác xã có quy mô thành viên đủ lớn” thực hiện chỉ tiêu 13.1 thuộc Tiêu chí số 13 – Tổ chức sản xuất và phát triển kinh tế nông thôn trong bộ tiêu chí xã nông thôn mới và nông thôn mới nâng cao trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, giai đoạn 2021-2025
4. Nghị quyết 09
5. Kế hoạch Thực hiện Quyết định số 858/QĐ-TTg ngày 20/7/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược phát triển cơ giới hóa nông nghiệp và chế biến nông lâm thủy sản đến năm 2030, trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
6. Kế hoạch thực hiện Chương trình chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới, hướng tới nông thôn mới thông minh tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2021-2025
7. Quyết định Ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án đảm bảo an toàn thực phẩm, nâng cao chất lượng nông lâm thủy sản trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, giai đoạn 2022-2030
8. Kế hoạch thực hiện Chiến lược Quốc gia về dinh dưỡng giai đoạn 2021-2030 và tầm nhìn đến năm 2045 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang  
9. Quyết định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 17/2010/QĐ-UBND ngày 18/8/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc thành lập và ban hành Quy chế tổ chức, hoạt động của Quỹ Bảo vệ môi trường tỉnh Tuyên Quang
10. Công văn số 1039-CV/BTGTU ngày 8/6/2022 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về tuyên truyền, tham gia, hưởng ứng Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu kiến thức về biển, đảo Việt Nam “Tổ quốc bên bờ sóng” năm 2022
11. Kế hoạch số 64/KH-SVHTTDL ngày 26/5/2022 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về tổ chức Cuộc thi “Ảnh Du lịch Tuyên Quang” năm 2022
12. Kế hoạch số 168/KH-MTTQ-BTT ngày 13/5/2022 của Mặt trận tổ quốc tỉnh về tổ chức Hội thi “Trưởng ban Công tác Mặt trận giỏi tỉnh Tuyên Quang, năm 2022”
13. Kế hoạch số 24-KH/BDVTU ngày 19/4/2022 của Ban Dân vận Tỉnh ủy về tổ chức Cuộc thi ảnh, video clip tuyên truyền các hoạt động với nhân dân ở cơ sở.  
14. Kế hoạch Tổ chức thực hiện Phong trào thi đua “Tuyên Quang chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2021-2025
15. Thông báo tuyển sinh Đại học chính quy