1. Kế hoạch Tổ chức Cuộc vận động thiết kế áo dài Việt
2. Về việc: Đăng tải và vận hành địa chỉ về an toàn cho phụ nữ và trẻ em trên địa bàn số VMAP
3. Kế hoạch triển khai các hoạt động thích ứng với tình trạng “bình thường mới” trong công tác phòng, chống dịch Covid-19
4. Kế hoạch tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước Hội LHPN Việt Nam lần thứ IV
5. Kế hoạch tổ chức cuộc thi trắc nghiệm online “Tìm hiểu 90 năm hình thành và phát triển của Hội LHPN Việt Nam  
6. Kế hoạch triển khai công tác kiểm tra, giám sát hoạt động của Hội LHPN các cấp và thí điểm đánh giá Ủy viên BCH chuyên trách Hội năm 2020
7. Kế hoạch khảo sát thực trạng và đề xuất giải pháp xây dựng đội ngũ chi hội trưởng theo Nghị định số 34/2019/NĐ-CP
8. Tổ chức đợt sinh hoạt chính trị trong các cấp Hội Phụ nữ đóng góp ý kiến xây dựng dự thảo Văn kiện Đại hội Đảng các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng
9. Kế hoạch triển khai Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành TW Hội LHPN Việt Nam khóa XII
10. Kế hoạch tổ chức giao lưu chi hội trưởng tiêu biểu 2020
11. Triển khai đợt thi đua đặc biệt lập thành tích chào mừng Đại hội Thi đua yêu nước Hội LHPN Việt Nam lần thứ IV và kỷ niệm 90 năm thành lập Hội LHPN Việt Nam
12. Kế hoạch thực hiện Chương trình Đồng hành cùng phụ nữ biên cương năm 2020
13. Kế hoạch hoạt động hưởng ứng “Phong trào thi đua đảm bảo trật tự ATGT gđ 2021 - 2025
14. Kế hoạch triển khai nghị quyết Hội nghị lần thứ 10 BCH TW Hội LHPN VN khóa XII
15. Kế hoạch số 43/KH-ĐCT ngày 03/6/2022 của Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội LHPN Việt Nam về triển khai Dự án 8 “Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em” thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: 2021-2025