61. Hướng dẫn Công tác Thi đua - KT đối với Hội LHPN các tỉnh/thành, đơn vị năm 2021
62. Kế hoạch triển khai nghị quyết Hội nghị lần thứ 10 BCH TW Hội LHPN VN khóa XII
63. Đề án tuyên truyền, vận động, hướng dẫn hội viên phụ nữ thu gom, phân loại, xử lý rác thải sinh hoạt tại hộ GĐ, giai đoạn 2021 - 2025
64. Tổ chức khám sàng lọc cho trẻ em bị khuyết tật về mắt, môi - hàm ếch, vận động, tim bẩm sinh và phục hồi chức năng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang năm 2022
65. V/v tổ chức khám sàng lọc cho trẻ em bị khuyết tật trên địa bàn tỉnh năm 2022
66. Kế hoạch Thực hiện Chương trình “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2022 - 2027”
67. Kế hoạch Triển khai thực hiện Chương trình về phòng, chống bạo lực gia đình trong tình hình mới đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
68. Tài liệu sinh hoạt hội viên về Nghị quyết Đại hội phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII (nhiệm kỳ 2022 - 2027)    
69. Tăng cường công tác phòng chống cứu nạn của UBND tỉnh Tuyên Quang
70. Kế hoạch Thực hiện Chương trình “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị giai đoạn 2021-2030” và Chương trình “Xây dựng mô hình Công dân học tập giai đoạn 2021-2030” trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang    
71. Quyết định Hướng dẫn thực hiện tiêu chi 17.8 trong bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2021-2025
72. V/v liên kết, hợp tác với Học viện Phụ nữ Việt Nam trong đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, phụ nữ và xây dựng hình ảnh Học viên
73. Nghị quyết Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển từ ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Tuyên Quang, giai đoạn 2021 - 2025
74. Nghị quyết Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
75. Nghị quyết Về phân bổ kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Tuyên Quang, giai đoạn 2021 - 2025 và năm 2022