1. V/v hưởng ứng Cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến tìm hiểu chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực
2. NGHỊ QUYẾT Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Sửa chữa, mở rộng mặt đường tuyến ĐT.185 đoạn từ Km 184+510 - Km 201+250 (ngã ba Năng Khả giao với QL.279 huyện Na Hang đến chân đèo Ái Âu huyện Lâm Bình)
3. NGHỊ QUYẾT Phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án Tuyến đường từ thị trấn Sơn Dương đi xã Tân Trào huyện Sơn Dương tỉnh Tuyên Quang
4. Hướng dẫn tuyên truyền kết quả Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh giữa nhiệm kỳ khoá XVII
5. KẾ HOẠCH TỔ CHỨC CUỘC THI TRỰC TUYẾN TÌM HIỂU QUY ĐỊNH VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG  
6. V/v hưởng ứng, tham gia Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu quy định về cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước và cải cách chế độ công vụ
7. Quyết định Ban hành quy định về “hợp tác xã có quy mô thành viên đủ lớn” thực hiện chỉ tiêu 13.1 thuộc Tiêu chí số 13 – Tổ chức sản xuất và phát triển kinh tế nông thôn trong bộ tiêu chí xã nông thôn mới và nông thôn mới nâng cao trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, giai đoạn 2021-2025
8. Nghị quyết 09
9. Kế hoạch Thực hiện Quyết định số 858/QĐ-TTg ngày 20/7/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược phát triển cơ giới hóa nông nghiệp và chế biến nông lâm thủy sản đến năm 2030, trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
10. Kế hoạch thực hiện Chương trình chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới, hướng tới nông thôn mới thông minh tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2021-2025
11. Quyết định Ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án đảm bảo an toàn thực phẩm, nâng cao chất lượng nông lâm thủy sản trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, giai đoạn 2022-2030
12. Kế hoạch thực hiện Chiến lược Quốc gia về dinh dưỡng giai đoạn 2021-2030 và tầm nhìn đến năm 2045 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang  
13. Quyết định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 17/2010/QĐ-UBND ngày 18/8/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc thành lập và ban hành Quy chế tổ chức, hoạt động của Quỹ Bảo vệ môi trường tỉnh Tuyên Quang
14. Công văn số 1039-CV/BTGTU ngày 8/6/2022 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về tuyên truyền, tham gia, hưởng ứng Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu kiến thức về biển, đảo Việt Nam “Tổ quốc bên bờ sóng” năm 2022
15. Kế hoạch số 64/KH-SVHTTDL ngày 26/5/2022 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về tổ chức Cuộc thi “Ảnh Du lịch Tuyên Quang” năm 2022