1. Sổ tay hướng dẫn thành lập, vận hành Tổ truyền thông cộng đồng (dành cho Tuyên truyền viên Tổ truyền thông cộng đồng)
2. Sổ tay hướng dẫn tuyên truyền, vận động, hỗ trợ nạn nhân bị mua bán di cư hồi hương trở về (dành cho cán bộ Hội LHPN Việt Nam các cấp)
3. Tài liệu tập huấn phát triển năng lực thực hiện Bình đẳng giới cho cán bộ thôn bản
4. Tài liệu tập huấn phát triển năng lực thực hiện Bình đằng giới cho cán bộ các cơ quan cấp huyện, xã
5. Tài liệu tập huấn phát triển năng lực thực hiện Bình đẳng giới cho cán bộ cơ quan cấp tỉnh
6. Tài liệu kỹ năng lãnh đạo, quản lý dành cho cán bộ nữ dân tộc thiểu số cấp huyện, xã
7. Sổ tay hướng dẫn đối thoại chính sách
8. Tài liệu hướng dẫn giám sát, đánh giá Dự án 8 và thực hiện bình đẳng giới phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, giai đoạn I, từ năm 2021 - 2025
9. Sổ tay hướng dẫn hoạt động Hỗ trợ ứng dụng khoa học công nghệ để nâng cao quyền năng kinh tế cho phụ nữ dân tộc thiểu số
10. Tài liệu hướng dẫn thành lập, vận hành Tổ truyền thông cộng đồng (Dành cho cán bộ Hội LHPN Việt Nam các cấp)
11. Tài liệu hướng dẫn thành lập và vận hành mô hình Câu lạc bộ “Thủ lĩnh của sự thay đổi”
12. Tài liệu hướng dẫn thành lập và vận hành “Địa chỉ tin cậy”
13. Các sản phẩm truyền thông Dự án 8
14. Hướng dẫn số 15/HD-ĐCT ngày 14/11/2022 của Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội LHPN Việt Nam về thành lập, vận hành và dy trì mô hình Tổ truyền thông cộng đồng
15. Kế hoạch số 227/KH-UBND ngày 09/12/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về triển khai Dự án 8 “Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em” thuộc Chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang