Quy định mới về mức thu phí trong lĩnh vực y tế

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 59/2023/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong lĩnh vực y tế, có hiệu lực thi hành từ ngày 16-10-2023.

Thông tư số 59/2023/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong lĩnh vực y tế gồm:

Phí thẩm định cấp tiếp nhận, nhập khẩu, xuất khẩu, xác nhận trong lĩnh vực chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn trong gia dụng và y tế.

Phí thẩm định cấp giấy phép lưu hành, nhập khẩu, xuất khẩu, công bố trang thiết bị y tế.

Phí thẩm định hoạt động, tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề thuộc lĩnh vực y tế.

Cụ thể, các mức thu như sau:

STT Nội dung Đơn vị Mức thu
Phí thẩm định cấp giấy phép lưu hành, nhập khẩu, xuất khẩu, công bố trang thiết bị y tế
1 Thẩm định công bố tiêu chuẩn áp dụng trang thiết bị y tế    
  Loại A Hồ sơ 1 triệu đồng
  Loại B Hồ sơ 3 triệu đồng
2 Thẩm định cấp mới số lưu hành trang thiết bị y tế loại C, D. Hồ sơ 6 triệu đồng
3 Thẩm định cấp giấy phép nhập khẩu trang thiết bị y tế Hồ sơ 2 triệu đồng
4 Thẩm định cấp giấy phép xuất khẩu trang thiết bị y tế Hồ sơ 1 triệu đồng
Phí thẩm định hoạt động, tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề thuộc lĩnh vực y tế
1 Thẩm định cấp, cấp lại giấy phép hoạt động do bị thu hồi quy định tại khoản 1 Điều 48 Luật Khám bệnh, chữa bệnh; khi thay đổi hình thức tổ chức, chia tách, hợp nhất, sáp nhập cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; cấp giấy phép hoạt động khi thay đổi địa điểm với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; cấp giấy phép hoạt động khi thay đổi quy mô khoa phòng, giường bệnh, cơ cấu tổ chức: Lần  
a Bệnh viện   10,5 triệu đồng
b Phòng khám đa khoa, nhà hộ sinh; bệnh xá theo quy định pháp luật khám bệnh, chữa bệnh; cơ sở khám bệnh, chữa bệnh y học gia đình (hoặc cơ sở khám bệnh, chữa bệnh theo nguyên lý y học gia đình)   5,7 triệu đồng
c - Phòng chẩn trị y học cổ truyền.
- Phòng khám chuyên khoa y học cổ truyền.
- Trạm y tế cấp xã, trạm xá và tương đương.
  3,1 triệu đồng
2 Thẩm định cấp phép cơ sở đủ điều kiện can thiệp y tế để xác định lại giới tính Lần 10,5 triệu đồng
3 Thẩm định cấp giấy phép hoạt động do bị mất hoặc hư hỏng hoặc bị thu hồi quy định tại điểm a khoản 1 Điều 48 Luật Khám bệnh, chữa bệnh; cấp lại giấy phép hoạt động khi thay đổi tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; thay đổi người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh Lần 1,5 triệu đồng

Thông tư nêu rõ, tổ chức thu phí là Bộ Quốc phòng, Bộ Công an hoặc các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Công an được để lại 80% số tiền phí thu được để trang trải chi phí cho các nội dung chi theo quy định tại Điều 5 Nghị định số 120/2016/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phí và lệ phí. Nộp 20% số tiền phí thu được vào ngân sách nhà nước.

Đối với tổ chức thu phí là Bộ Y tế hoặc các đơn vị thuộc Bộ Y tế và Sở Y tế, Thông tư này nêu rõ: Tổ chức thu phí nộp toàn bộ số tiền phí thu được vào ngân sách nhà nước. Nguồn chi phí trang trải cho việc thực hiện công việc và thu phí do ngân sách nhà nước bố trí trong dự toán của tổ chức thu theo chế độ, định mức chi ngân sách nhà nước.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 16-10-2023.

Báo Tuyên Quang

Tin cùng chuyên mục