Đơn vị hội trực thuộc Hội liên hiệp Phụ nữ tỉnh Tuyên Quang

1. Hội LHPN Thành phố Tuyên Quang

Chủ tịch Hội LHPN Thành phố Tuyên Quang: Đ/c Đỗ Thị Thu Hằng

Điện thoại: 0207.3.822.408

2. Hội LHPN huyện Hàm Yên

Chủ tịch Hội LHPN huyện Hàm Yên: Đ/c Nguyễn Thị Hồng Ngoan

Điện thoại: 0207.3.843.202

3. Hội LHPN huyện Chiêm Hoá

Chủ tịch Hội LHPN huyện Chiêm Hoá: Đ/c  Lê Thị Thanh Tâm

Điện thoại: 0207.3.851339

4. Hội LHPN huyện Na Hang

Chủ tịch Hội LHPN huyện Na Hang: Đ/c Nguyễn Thị Mến

Điện thoại: 0207. 3.864.129

5. Hội LHPN huyện Lâm Bình

Chủ tịch Hội LHPN huyện Lâm Bình: Đ/c  Hứa Thị Phương

Điện thoại: 0207.3.868.168

6. Hội LHPN huyện Yên Sơn

Chủ tịch Hội LHPN huyện Yên Sơn: Đ/c Ngô Thị Thu Thuỷ

Điện thoại: 0207.3.872.245

7. Hội LHPN huyện Sơn Dương

Chủ tịch Hội LHPN huyện Sơn Dương: Đ/c Đinh Thị Hạnh

Điện thoại: 0207.3.835.439

8. Hội Phụ nữ bộ Chỉ huy quân sự tỉnh

Chủ tịch Hội Phụ nữ Bộ Chỉ huy quân sự: Đ/c  Trần Thị Lệ Thanh

Điện thoại: 0398715250

9. Hội Phụ nữ Công an tỉnh

Chủ tịch Hội Phụ nữ Công an tỉnh: Đ/c Nguyễn Vy Linh

Điện thoại: 0868383387