Những người gắn kết xóm làng

Ở mỗi thôn bản, tổ dân phố, Trưởng ban công tác mặt trận bằng những cách làm cụ thể, sáng tạo đã khơi dậy, phát huy nội lực trong cộng đồng dân cư, ...