1. V/v sử dụng tài liệu truyền thông Dự án 8  
2. NGHỊ QUYẾT Xác nhận kết quả bầu Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang nhiệm kỳ 2021 - 2026
3. Nghị quyết bổ sung một số điều của Nghị quyết số 08/2022/NQ-HĐND về nguyên tắc, tiêu chí định mức phân bổ vốn ngân sách nhà nước thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi
4. Sổ tay hướng dẫn thành lập, vận hành Tổ truyền thông cộng đồng (dành cho Tuyên truyền viên Tổ truyền thông cộng đồng)
5. Sổ tay hướng dẫn tuyên truyền, vận động, hỗ trợ nạn nhân bị mua bán di cư hồi hương trở về (dành cho cán bộ Hội LHPN Việt Nam các cấp)
6. Tài liệu tập huấn phát triển năng lực thực hiện Bình đẳng giới cho cán bộ thôn bản
7. Tài liệu tập huấn phát triển năng lực thực hiện Bình đằng giới cho cán bộ các cơ quan cấp huyện, xã
8. Tài liệu tập huấn phát triển năng lực thực hiện Bình đẳng giới cho cán bộ cơ quan cấp tỉnh
9. Tài liệu kỹ năng lãnh đạo, quản lý dành cho cán bộ nữ dân tộc thiểu số cấp huyện, xã
10. Sổ tay hướng dẫn đối thoại chính sách
11. Tài liệu hướng dẫn giám sát, đánh giá Dự án 8 và thực hiện bình đẳng giới phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, giai đoạn I, từ năm 2021 - 2025
12. Sổ tay hướng dẫn hoạt động Hỗ trợ ứng dụng khoa học công nghệ để nâng cao quyền năng kinh tế cho phụ nữ dân tộc thiểu số
13. Tài liệu hướng dẫn thành lập, vận hành Tổ truyền thông cộng đồng (Dành cho cán bộ Hội LHPN Việt Nam các cấp)
14. Tài liệu hướng dẫn thành lập và vận hành mô hình Câu lạc bộ “Thủ lĩnh của sự thay đổi”
15. Tài liệu hướng dẫn thành lập và vận hành “Địa chỉ tin cậy”