1. NQ Thông qua giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang năm 2023
2. Về việc tán thành chủ trương nhập xã Hồng Lạc và xã Vân Sơn để thành lập xã Hồng Sơn thuộc huyện Sơn Dương
3. Quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện 03 dự án trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
4. Về việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện dự án trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
5. ĐỀ CƯƠNG GIỚI THIỆU LUẬT LỰC LƯỢNG THAM GIA BẢO VỆ AN NINH, TRẬT TỰ Ở CƠ SỞ
6. ĐỀ CƯƠNG GIỚI THIỆU LUẬT TÀI NGUYÊN NƯỚC NĂM 2023
7. Cuốn tập hợp các văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, UBND tỉnh Tuyên Quang ban hành năm 2023
8. Luật kinh doanh bất động sản
9. Thông tư số 21/2023/TT-BTTTT ngày 31/12/2023 Quy định về chức năng, tính năng kỹ thuật của Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp bộ, cấp tỉnh
10. Thông tư số 22/2023/TT-BTTTT ngày 31/12/2023 về quy định cấu trúc, bố cục, yêu cầu kỹ thuật cho cổng thông tin điện tử và trang thông tin điện tử của cơ quan nhà nước
11. Quyết định ban hành quy định hướng dẫn việc tổ chức tiếp công dân và xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị phản ánh của Hội LHPN Việt Nam
12. Đề cương Luật Họp tác xã
13. Tài liệu tuyên truyền Luật bảo vệ Quyền lợi người tiêu dùng
14. Về việc thực hiện Nghị quyết số 165/NQ-CP ngày 20 tháng 12 năm 2022 của Chính phủ về học phí đối với cơ sở giáo dục và đào tạo công lập năm học 2022-2023 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
15. Quy định mức chi tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và cưỡng chế kiểm đếm, cưỡng chế thu hồi đất khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang