Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Tuyên Quang Nhiệm kỳ 2016 - 2021

 

NGUYỄN THỊ THANH XUÂN

PHÓ CHỦ TỊCH  

PHẠM THỊ THÚY HÀ

CHỦ TỊCH

PHAN THỊ MINH TÂM

PHÓ CHỦ TỊCH

THƯỜNG TRỰC

 
         

NGUYỄN THỊ TƯƠI MINH

ỦY VIÊN

BÙI THỊ HOA

ỦY VIÊN

ĐỖ THỊ THU HẰNG

ỦY VIÊN

NGUYỄN THỊ THU THỦY

ỦY VIÊN

NGUYỄN THỊ PHƯƠNG OANH

ỦY VIÊN

MAI THỊ PHƯƠNG THẢO

ỦY VIÊN