16. Đề cương Tuyên truyền kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Mặt trận Việt Minh 19/5/1941-19/5/2021
17. Kế hoạch tổ chức Hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi tuyên truyền về Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII
18. Xác minh và trả lời các vụ việc mà cử tri nêu đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân
19. Thành lập Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu sốvà miền núi tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2021-2030
20. V/v sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”
21. Một số quy định của pháp luật về xử lý hành vi vi phạm trong phòng, chống bệnh truyền nhiễm
22. Kế hoạch Thực hiện Quy chế phối hợp liên ngành về phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
23. Đề cương tuyên truyền Kết quả kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV
24. ĐỀ CƯƠNG GIỚI THIỆU LUẬT HOÀ GIẢI, ĐỐI THOẠI TẠI TOÀ ÁN
25. Sổ tay hướng dẫn phương án ứng phó thiên tai
26. Logo Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam
27. Thông tư số 54/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính: Quy định việc quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Đề án “Hỗ trợ phụ nữ học nghề, tạo việc làm giai đoạn 2010-2015”
28. Nghị định số 56/2012/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định trách nhiệm của Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các cấp trong việc bảo đảm cho các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tham gia quản lý nhà nước
29. Quy định về công tác gia đình
30. Quy định chi tiết Nghị định số 39/2015/NĐ-CP ngày 27 tháng 4 năm 2015 của Chính phủ quy định chính sách hỗ trợ cho phụ nữ thuộc hộ nghèo là người dân tộc thiểu số khi sinh con đúng chính sách dân số