31. NGHỊ QUYẾT Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 08/2022/NQ-HĐND ngày 01 tháng 7 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định về nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núitrên địa bàn tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I; từ năm 2021 đến năm 2025.
32. NGHỊ QUYẾT Quy định mẫu hồ sơ, trình tự, thủ tục lựa chọn dự án dược liệu quý thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2021 – 2025
33. NGHỊ QUYẾT Quy định một số mức chi thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, chuẩn tiếp cận pháp luật và hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
34. NGHỊ QUYẾT Phân bổ kế hoạch vốn ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, tỉnh Tuyên Quang năm 2024
35. NGHỊ QUYẾT Giao biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính Nhà nước tỉnh Tuyên Quang năm 2024
36. NGHỊ QUYẾT Quyết định số lượng cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã đối với các huyện, thành phố thuộc tỉnh Tuyên Quang năm 2024
37. NGHỊ QUYẾT Phê duyệt tổng số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách Nhà nước trong các đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức hội tỉnh Tuyên Quang năm 2024
38. NGHỊ QUYẾT Về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh năm 2024
39. NGHỊ QUYẾT Giao Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định chủ trương đầu tư các dự án nhóm C trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
40. NGHỊ QUYẾT Quy định về người hoạt động không chuyên trách; người tham gia hoạt động ở thôn, tổ dân phố; khoán kinh phí hoạt động ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
41. Hướng dẫn tuyên truyền các chủ trương đường lối của Đảng về quản lý, bảo vệ và phát triển rừng
42. Nghị quyết quy định chính sách hỗ tợ thực hiện phân bố dân cư ác vùng, thiên tai đặc biệt khó khăn di cư tự do, khu rừng đặc dụng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
43. Nghị quyết bổ sung một số điều của NQ ố 25/2022/NQ-HĐND về quy định chính sách hỗ trợ người mắc bệnh suy thận mạn tính phải chạy thận nhân tạo chu kỳ, tan máu bẩm sinh trên địa bàn tỉnh
44. Nghị quyết quy định hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
45. NQ quy định mẫu hồ sơ trình tự thủ tục lựa chọn dự án dược liệu quý thuộc chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế XH vùng đồng bào DTTS