Tăng hiệu quả quản lý rừng bền vững

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề xuất quy định phê duyệt phương án quản lý rừng bền vững của chủ rừng là hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư hoặc hộ gia đình, cá nhân liên kết hình thành nhóm hộ.

Đề xuất trên được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đưa ra tại dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 28/2018/TT-BNNPTNT  ngày 16/11/2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về quản lý rừng bền vững.

Tại dự thảo, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề xuất bổ sung quy định phê duyệt phương án quản lý rừng bền vững của chủ rừng là hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư hoặc hộ gia đình, cá nhân liên kết hình thành nhóm hộ như sau:

Chủ rừng là hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư hoặc nhóm hộ tự nguyện xây dựng phương án quản lý rừng bền vững thì chủ rừng hoặc đại diện nhóm hộ tự phê duyệt phương án quản lý rừng bền vững đối với trường hợp không tổ chức các hoạt động du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí.

Phê duyệt phương án quản lý rừng bền vững của chủ rừng là hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư hoặc nhóm hộ đối với trường hợp có tổ chức các hoạt động du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí như sau:

Cơ quan có thẩm phê duyệt phương án quản lý rừng bền vững là Ủy ban nhân dân cấp huyện, thị (Ủy ban nhân dân huyện).

Hồ sơ đề nghị phê duyệt phương án quản lý rừng bền vững bao gồm: 1- Đơn đề nghị phê duyệt phương án quản lý rừng bền vững theo mẫu (bản chính); 2- Phương án quản lý rừng bền vững theo mẫu (bản chính); 3- Các loại bản đồ theo quy định (bản chính).

Chủ rừng nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích hoặc qua môi trường điện tử.

Trình tự thực hiện

Dự thảo nêu rõ, chủ rừng hoặc nhóm hộ nộp 1 bộ hồ sơ theo quy định đến Ủy ban nhân dân huyện (Ủy ban nhân dân huyện giao Cơ quan chủ trì tiếp nhận và xử lý hồ sơ). Đối với hồ sơ không hợp lệ, trong thời hạn 1 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, Cơ quan chủ trì có trách nhiệm hướng dẫn trực tiếp hoặc bằng văn bản cho chủ rừng biết để hoàn thiện.

Trong thời hạn 01 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, Cơ quan chủ trì lấy ý kiến bằng văn bản của các đơn vị liên quan về nội dung phương án quản lý rừng bền vững.

Trong thời hạn 03 ngày kể từ ngày nhận được văn bản lấy ý kiến của Cơ quan chủ trì, các đơn vị được lấy ý kiến có trách nhiệm trả lời bằng văn bản về nội dung phương án quản lý rừng bền vững để gửi đến Cơ quan chủ trì.

Trong thời hạn 05 ngày kể từ ngày nhận được văn bản của các đơn vị được lấy ý kiến, Cơ quan chủ trì có trách nhiệm tổng hợp, đánh giá, hoàn thiện báo cáo thẩm định nội dung phương án quản lý rừng bền vững: Trường hợp nội dung phương án quản lý rừng bền vững đạt yêu cầu, Cơ quan chủ trì trình Ủy ban nhân dân huyện phê duyệt phương án. Trường hợp nội dung phương án quản lý rừng bền vững không đạt yêu cầu, Cơ quan chủ trì thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do cho chủ rừng biết để bổ sung, hoàn thiện phương án trong thời hạn 10 ngày trước khi trình Ủy ban nhân dân huyện phê duyệt phương án.

Trong thời hạn 3 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ trình, Ủy ban nhân dân huyện phê duyệt phương án quản lý rừng bền vững và trả kết quả cho chủ rừng. Trường hợp không phê duyệt phương án quản lý rừng bền vững phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Báo Tuyên Quang

Tin cùng chuyên mục