1. Kế hoạch 96/KH-ĐCT ngày 23/8/2022 của Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội LHPN Việt Nam về chỉ đạo điểm các mô hình, hoạt động can thiệp của Dự án 8“Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em” trong Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025
2. Kế hoạch số 43/KH-ĐCT ngày 03/6/2022 của Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội LHPN Việt Nam về triển khai Dự án 8 “Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em” thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: 2021-2025
3. Kế hoạch triển khai nghị quyết Hội nghị lần thứ 10 BCH TW Hội LHPN VN khóa XII
4. Kế hoạch hoạt động hưởng ứng “Phong trào thi đua đảm bảo trật tự ATGT gđ 2021 - 2025
5. Kế hoạch thực hiện Chương trình Đồng hành cùng phụ nữ biên cương năm 2020
6. Triển khai đợt thi đua đặc biệt lập thành tích chào mừng Đại hội Thi đua yêu nước Hội LHPN Việt Nam lần thứ IV và kỷ niệm 90 năm thành lập Hội LHPN Việt Nam
7. Kế hoạch tổ chức giao lưu chi hội trưởng tiêu biểu 2020
8. Kế hoạch triển khai Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành TW Hội LHPN Việt Nam khóa XII
9. Tổ chức đợt sinh hoạt chính trị trong các cấp Hội Phụ nữ đóng góp ý kiến xây dựng dự thảo Văn kiện Đại hội Đảng các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng
10. Kế hoạch khảo sát thực trạng và đề xuất giải pháp xây dựng đội ngũ chi hội trưởng theo Nghị định số 34/2019/NĐ-CP
11. Kế hoạch triển khai công tác kiểm tra, giám sát hoạt động của Hội LHPN các cấp và thí điểm đánh giá Ủy viên BCH chuyên trách Hội năm 2020
12. Kế hoạch tổ chức cuộc thi trắc nghiệm online “Tìm hiểu 90 năm hình thành và phát triển của Hội LHPN Việt Nam  
13. Kế hoạch tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước Hội LHPN Việt Nam lần thứ IV
14. Kế hoạch triển khai các hoạt động thích ứng với tình trạng “bình thường mới” trong công tác phòng, chống dịch Covid-19
15. Về việc: Đăng tải và vận hành địa chỉ về an toàn cho phụ nữ và trẻ em trên địa bàn số VMAP