1. Hướng dẫn số 04/HD-ĐCT ngày 28/7/2022 của Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội LHPN Việt Nam về hướng dẫn triển khai Dự án 8 “Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em” trong Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030”, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025
2. Hướng dẫn Công tác Thi đua - KT đối với Hội LHPN các tỉnh/thành, đơn vị năm 2021
3. Hướng dẫn công tác tuyên truyền, giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
4. Tuyên truyền kỷ niệm 75 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam (06/01/1946 - 06/01/2021)
5. Hướng dẫn số 48/HD-ĐCT ngày 30 /9/2020 của Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội LHPN Việt Nam về Hướng dẫn xây dựng báo cáo chính trị Đại hội các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII (nhiệm kỳ 2022-2027)
6. Hướng dẫn số 49/HD-ĐCT ngày 01/10/2020 của Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội LHPN Việt Nam Hướng dẫn tổ chức các hoạt động tuyên truyền về Đại hội đại biểu Phụ nữ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII
7. Hướng dẫn một số vấn đề về thực hiện sắp xếp tổ chức Hội ở những địa phương thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã