1. CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG THỰC HIỆN CÔNG TÁC ĐƯA NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐI LÀM VIỆC Ở NƯỚC NGOÀI THEO HỢP ĐỒNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH GIAI ĐOẠN 2022 - 2025
2. Kế hoạch số 127/KH-UBND ngày 05/7/2022 của UBND tỉnh về thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2021-2025 và năm 2022
3. Kế hoạch Thực hiện Quyết định số 150/QĐ -TTg ngày 28/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ về Chiến lược phát triển nông nghiệp và nông thôn bền vững giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050
4. Kế hoạch Truyền thông về Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2021-2025
5. Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2021-2025 và năm 2022  
6. Kế hoạch thực hiện Đề án giảm nghèo bền vững tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2021-2025  
7. Kế hoạch Thực hiện Chương trình “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị giai đoạn 2021-2030” và Chương trình “Xây dựng mô hình Công dân học tập giai đoạn 2021-2030” trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang    
8. Kế hoạch Triển khai thực hiện Chương trình về phòng, chống bạo lực gia đình trong tình hình mới đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
9. Kế hoạch Thực hiện Chương trình “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2022 - 2027”
10. Tổ chức khám sàng lọc cho trẻ em bị khuyết tật về mắt, môi - hàm ếch, vận động, tim bẩm sinh và phục hồi chức năng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang năm 2022
11. Đề án tuyên truyền, vận động, hướng dẫn hội viên phụ nữ thu gom, phân loại, xử lý rác thải sinh hoạt tại hộ GĐ, giai đoạn 2021 - 2025
12. Kế hoạch Tổ chức Chương trình kích cầu du lịch tỉnh Tuyên Quang năm 2021 với chủ đề “Tuyên Quang - Nơi vẻ đẹp hội tụ”
13. Kế hoạch Kích cầu du lịch tỉnh Tuyên Quang năm 2021
14. Kế hoạch thực hiện tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2021
15. KH thực hiện Chương trình mục tiêu QGXDNT mới gắn với Cuộc vận động “XD gia đình 5 không, 3 sạch ” năm 2021